header image

Algemene voorwaarden

(publicatie: juni 2019)

Artikel 1. Toepasselijkheid 
Deze algemene voorwaarden (Voorwaarden) gelden vanaf het moment dat een bestelling wordt geplaatst bij de Mercedes-Benz Official Online Shop (Site) van Mercedes-Benz Cars Nederland B.V., Ravenswade 4, 3439 LD Nieuwegein, Nederland (MBCNL) en zijn van toepassing op de relatie tussen MBCNL en degene die een bestelling heeft geplaatst bij de Site (Consument). De Consument heeft de Voorwaarden ontvangen bij de ontvangstbevestiging en bij de verzendbevestiging, op een duurzaam opslagmedium (e-mail of als bijlage in pdf).

a) Minderjarigen
De producten en diensten die worden aangeboden op de Site zijn uitsluitend gericht op meerderjarige consumenten met een vaste woonplaats en afleveradres in Nederland. MBCNL vraagt ouders om toezicht te houden op de online activiteiten van hun kinderen. Geen informatie en of bestelling dient door minderjarigen te worden geplaatst, zonder ouderlijke toestemming. Een consument is een natuurlijk persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn beroep- of bedrijfsactiviteiten vallen.

b) Klantenservice
De Consument kan met klachten, vragen of verzoeken over de Site, MBCNL of producten of diensten die worden aangeboden op de Site contact opnemen met:

Mercedes-Benz Official Online Shop
Antwoordnummer 16616
4780 WS Moerdijk
Tel: +31 88-385 34 43 (lokaal tarief, de tarieven voor mobiel bellen kunnen afwijken)
E-mail: MB_onlineshop@s-h.nl
Ma. - Vr. 09:00 - 17:00


Artikel 2. Gebruiksvoorwaarden Site 

a) Privacy
De bescherming van uw privacy bij de verwerking van persoonlijke gegevens is voor MBCNL van groot belang. MBCNL handelt daarom conform de privacy statement en het cookiebeleid. U wordt verzocht om daarvan kennis te nemen.
 
b) Inzendingen
Alle materiaal, informatie of ideeën die u meedeelt of plaatst op of via de Site op enigerlei wijze zal worden behandeld als niet-vertrouwelijk en niet-merkgebonden, en kan worden verspreid of gebruikt door MBCNL of diens groepsmaatschappijen voor welk doel dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, ontwikkeling, productie en marketing van producten.
 
U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat u door het meedelen of plaatsen van materiaal, informatie of ideeën op of via de Site aan MBCNL en diens groepsmaatschappijen een vergoedingsvrij niet-exclusief recht en licentie geeft voor het gebruik, reproduceren, wijzigen, weergeven, verzenden, aanpassen, publiceren, vertalen, maken van afgeleide werken en distribueren van deze materialen, informatie of ideeën, in het hele universum, op ieder willekeurig medium en via alle methoden van distributie, transmissie, en weergeven, ongeacht of die nu al bekend zijn of worden gebruikt of later worden ontwikkeld of gebruikt.
 
Bovendien garandeert u dat u afstand heeft gedaan van alle zogenoemde ‘morele rechten’, waaronder de rechten als bedoeld in artikel 25 van de Auteurswet.
 
U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat u geen materiaal, informatie of ideeën meedeelt of plaatst op of via de Site die in strijd zijn met een recht van een ander, met inbegrip van auteursrecht, handelsnamen, merken, domeinnamen, privacy of andere persoonlijke of bedrijfseigen rechten. Verder gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat u geen onwettig, bedreigend, lasterlijk, schandalig, opruiend, pornografisch, racistisch of godslasterlijk materiaal of enig ander materiaal dat aanleiding kan geven tot civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid op de Site plaatst of doorstuurt.
 
c) Intellectuele eigendom
Alle informatie van of via MBCNL op de Site is beschermd door het auteursrecht, handelsnamen, handelsmerken, en/of andere intellectuele eigendomsrechten die in bezit zijn van of worden gecontroleerd door MBCNL, Daimler AG (DAG), en/of een derde. U gaat ermee akkoord zich te houden aan alle bijkomende auteursrechtvermeldingen, informatie, of beperkingen die zijn opgenomen op de Site. U gaat ermee akkoord dat u die handelsmerken, logo’s, handelsnamen en andere intellectuele eigendommen niet zal gebruiken of verveelvoudigen.
 
Het auteursrecht met betrekking tot alle ontwerpen, uitdrukkingen, teksten, documenten, en/of andere diensten en de keuze en ordening daarvan, alsook alle softwarecompilaties, software en alle andere materialen op deze Site berust bij MBCNL, haar groepsmaatschappijen en/of haar leveranciers of contractspartijen.
 
De merken op de Site vertegenwoordigen enkele van de merken die momenteel in bezit zijn van of worden gecontroleerd door MBCNL en/of DAG in Nederland en/of andere landen. De weergave van deze merken en mededelingen die zijn gekoppeld aan deze merken is niet bedoeld als een uitgebreide compilatie van alle MBCNL en/of DAG wereldwijd gepatenteerde eigendomsrechten, en MBCNL en/of DAG kan eigen of andere merkgebonden rechten in één of meer landen buiten Nederland hebben.
 
Alle niet uitdrukkelijk verleende rechten zijn voorbehouden.
 
Uitsluitend voor zover dit noodzakelijk is om een bestelling te plaatsen of om de Site als winkelmedium te gebruiken, kunt u één hardcopy van de inhoud en andere downloadbare items die op de Site worden weergeven gebruiken voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, maar alleen op voorwaarde dat u alle auteursrechten en andere vermeldingen in dergelijke inhoud ongewijzigd behoudt. Kopiëren of opslaan van de inhoud voor ander dan persoonlijk, niet-commercieel gebruik is uitdrukkelijk verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van MBCNL of de houder van het auteursrecht geïdentificeerd in de specifieke verklaring inzake auteursrecht.
 
d) Site informatie 
Alle informatie op de Site is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en is geen advies. De nauwkeurigheid van de informatie op deze Site wordt niet gegarandeerd, mede omdat deze aan verandering onderhevig is. Alle productinformatie, afbeeldingen, specificaties en/of andere informatie/diensten zijn gebaseerd op beschikbare informatie ten tijde van de programmering. MBCNL heeft de Site met zorg samengesteld. MBCNL garandeert niet dat de Site vrij is van virussen en malware, of dat de Site en/of de informatie volledig correct, actueel en nauwkeurig is.
 
MBCNL behoudt zich het recht voor om op elk gewenst tijdstip wijzigingen aan te brengen aan de Site en/of de informatie, zonder kennisgeving of verplichting, met inbegrip van, en zonder beperking tot, het aanpassen of wijzigen van adviesprijzen, specificaties, kleuren, materialen en/of andere informatie, of het beëindigen van producten.

MBCNL is niet aansprakelijk voor schade of ander nadeel als gevolg van het gebruik of niet kunnen gebruiken van de Site, daaronder begrepen schade als gevolg van virussen of onjuistheden van de informatie of de Site, een storing of vertraging in het afleverproces van berichten, het gebruik van elektronische apparaten in samenhang met de Site, of manipulatie van berichten door derden of door software programma’s die worden gebruikt en de verzending van schadelijke data, tenzij die schade het gevolg is van opzet of grove schuld van MBCNL.
 
MBCNL verklaart uitdrukkelijk dat zij geen invloed heeft op en afstand neemt van alle content op alle pagina’s van andere sites die op de MBCNL Site als externe links staan. Deze verklaring geldt voor alle getoonde links en bijbehorende content. De eventuele verwerking van uw persoonsgegevens op of via die externe links valt buiten het bereik van het MBCNL privacy statement en cookiebeleid.
 

Artikel 3. Verkoopvoorwaarden Site 

a) Prijzen en verzendkosten
Alle op de Site genoemde prijzen zijn adviesprijzen uitgedrukt in EUR, inclusief de thans toepasselijke wettelijke BTW, en exclusief extra kosten voor verzending, montage en/of andere opties/diensten, tenzij anders aangegeven. De extra kosten worden apart getoond in het bestelproces. De prijzen zijn alleen geldig en effectief in Nederland.
 
Waar van toepassing zal MBCNL de Consument in het bestelproces, onmiddellijk voordat de bestelling definitief wordt geplaatst, in kennis stellen van de verzendkosten en eventuele extra kosten. De aangegeven verzendkosten zijn bij een bestelling voor een bedrag tot 50 EUR voor rekening van de Consument, tenzij anders vermeld.
 
b) Levering en levertijd van producten
De producten worden, tenzij anders overeengekomen met MBCNL, op het door de Consument aangegeven afleveradres aan de Consument geleverd. Producten worden uitsluitend binnen Nederland geleverd. MBCNL streeft ernaar om de producten binnen de aangegeven levertijd vanaf de bestelling uit te leveren. Waar van toepassing zal MBCNL de Consument gedurende het bestelproces en in de verzendbevestiging in kennis stellen van de levertijd. Kijk voor meer informatie over ons leveringsbeleid op verzending en levering.
 
De Consument ontvangt een e-mail met daarin een verzendbevestiging van MBCNL en een link waarmee de verzendstatus van de bestelling gevolgd kan worden. Afgeleverde producten kunnen materiaal- of fabricagegebreken bevatten. Dit kan schade zijn als gevolg van transport. Wij verzoeken u die gebreken onmiddellijk telefonisch of per e-mail aan de MBCNL klantenservice te melden via telefoonnummer: +31 088 385 34 43, Ma. - Vr. 09:00 - 17:00 (lokaal tarief, de tarieven voor mobiel bellen kunnen afwijken) of per e-mail aan MB_onlineshop@s-h.nl.
 
Er kunnen redenen zijn die buiten de invloedssfeer van MBCNL vallen, die ervoor zorgen dat de aan de Consument gecommuniceerde levertijd niet kan worden gehaald. Dit kan zijn omdat producten niet beschikbaar zijn, omdat de eigen leverancier van MBCNL niet levert of wegens overmacht. Mocht dit voorvallen dan zal MBCNL de Consument hiervan in kennis stellen en indien mogelijk een nieuwe verwachte levertijd doorgeven en/of het artikel niet uitleveren. De koopsom wordt in dat laatste geval onverwijld teruggestort op dezelfde creditcard of rekening die de Consument heeft gebruikt om de bestelling te plaatsen. Het ontbindingsrecht van de Consument blijft onverlet (Artikel 3 letter f).
 
c) Bestelproces
Consumenten kunnen bestellingen plaatsen als geregistreerd gebruiker of als gast. Om een bestelling te plaatsen is een e-mailadres vereist, en om gebruik te kunnen maken van alle functionaliteiten van de Site, dient de Consument zijn browser zodanig in te stellen dat zowel cookies als pop-ups worden geaccepteerd.
 
De Site is niet meer dan een uitnodiging aan de Consument om een aanbod te doen tot het aangaan van een koopovereenkomst met betrekking tot de op de Site getoonde producten en/of diensten. Bestellingen worden uitsluitend geaccepteerd in voor huishoudens gebruikelijke hoeveelheden van maximaal 3 artikelen per type (dezelfde kleur/maat).
 

Bestellingen plaatsen

Om producten te bestellen selecteert de Consument uit het assortiment op de Site een product. De producten worden verzameld in een ‘Winkelmand’. Een Consument doet een bindend aanbod om de producten (de bestelling) in zijn ‘Winkelmandje’ te kopen door op de knop “Kopen” te klikken.
 
De Consument kan de details van zijn bestelling op ieder gewenst moment in zijn “Winkelmand” bekijken en wijzigen. Nadat de Consument zijn bestelling definitief heeft geplaatst, ontvangt hij automatisch een e-mail ter bevestiging van de ontvangst van de bestelling. Deze bevestiging houdt niet in dat MBCNL uw bestelling heeft geaccepteerd; hierin wordt slechts vastgesteld dat MBCNL de bestelling van de Consument heeft ontvangen. Het moment van het verzenden van de producten, betekent een acceptatie van de bestelling. De Consument ontvangt van MBCNL een bevestiging van de verzending. Dit is tevens de bevestiging dat op dat moment een overeenkomst tot stand is gekomen tussen MBCNL en de Consument.
 
Getoonde producten op de Site zijn uit voorraad leverbaar. Het kan voorkomen dat producten tijdelijk niet voorradig zijn, deze producten hebben dan de voorraadstatus “Tijdelijk niet op voorraad”. Maten of kleuren die niet op voorraad zijn, kunnen door de Consument worden geselecteerd voor een voorraadherinnering. Indien consumenten op hetzelfde moment bestellen, dan is het mogelijk dat er een voorraadprobleem ontstaat. Indien dit zich voordoet dan kan het zijn dat MBCNL de reeds bestelde producten niet kan verzenden. MBCNL kan dan dat deel van de bestelling van de Consument annuleren, waarna de Consument voor dat deel zijn geld terug ontvangt of dat deel niet in rekening wordt gebracht. MBCNL streeft ernaar om de voorraden nauwkeurig bij te houden. Desondanks kunnen fouten voorkomen. Zijn producten tijdelijk niet leverbaar of uitverkocht, kijk dan of deze nog verkrijgbaar zijn bij de Mercedes-Benz dealer via de functie Dealer Locator (dealers bij u in de buurt).
 

Belangrijk!

MBCNL kan geen wijzigingen (maat, kleur, afleveradres) doorvoeren of accepteren nadat de bestelling door de Consument is geplaatst.
 
MBCNL behoudt zich het recht voor om wat voor reden dan ook een bestelling niet te accepteren.
 
Ook behoudt MBCNL zich het recht voor om een bestelling te annuleren door middel van kennisgeving aan de Consument in de volgende situaties, zonder aansprakelijk te zijn voor schade of kosten, anders dan restitutie van eventueel van u ontvangen bedragen in verband met de door ons geannuleerde bestelling:Product is niet leverbaar;
Bestelling is gesignaleerd als ongebruikelijk of gevoelig voor fraude;
Factuurgegevens zijn niet correct;
Afleveradres is niet bereikbaar;
Omstandigheden of gebeurtenissen die buiten de invloedssfeer van MBCNL vallen.


Annuleren

Ingeval bestellingen per ongeluk door de Consument zijn geplaatst of wanneer de bestelling geannuleerd dient te worden voordat deze geleverd wordt, dient de Consument direct contact op te nemen met de MBCNL Klantenservice via telefoonnummer: +31 088 385 34 43, Ma. - Vr. 09:00 - 17:00 (lokaal tarief, de tarieven voor mobiel bellen kunnen afwijken) of door een e-mail te sturen naar MB_onlineshop@s-h.nl. Let op: door een snelle levering kan er niet veel tijd zijn om de bestelling te annuleren.
 
De bepaling laat het wettelijke ontbindingsrecht van de Consument (Artikel 3 letter f) onverlet.
 

Overeenkomst

Een exemplaar van de overeenkomst (bestelling, algemene voorwaarden en verzendbevestiging) zal door MBCNL in overeenstemming met de vereisten op het gebied van gegevensbescherming worden bewaard en per e-mail aan de Consument worden doorgestuurd. De overeenkomst wordt in de Nederlandse taal gesloten.

d) Betaling
MBCNL accepteert uitsluitend de wijzen van betaling die op de Site en tijdens het bestelproces worden getoond. MBCNL behoudt zich te allen tijde het recht voor om bepaalde betalingswijzen uit te sluiten.
 

Gegevenscontrole

MBCNL behoudt zich het recht voor om tijdens het betaalproces kredietcontroles uit te voeren. Indien de uitkomst van de controle negatief is kan MBCNL een bestelling en/of geselecteerde betaalwijze wijzigen, aanpassen of weigeren. MBCNL kan de Consument de mogelijkheid bieden om een andere betaalwijze te kiezen.
 

Prijsaanpassingen

Het kan voorkomen dat de adviesprijzen van de artikelen en/of diensten op de Site wijzigen. Dergelijke wijzigingen hebben geen invloed op de bestellingen die MBCNL al heeft bevestigd in de ‘Orderbevestiging’.
 

Totaalbedrag

Dit is het bedrag inclusief eventuele verzendkosten en inclusief de wettelijke verplichte belasting dat aangegeven staat als totaalbedrag in het afrekenproces. Dit totaalbedrag wordt in de ‘Orderbevestiging’ vermeld.
 
e) Eigendomsvoorbehoud
Geleverde producten blijven eigendom van MBCNL totdat de Consument het volledige aankoopbedrag heeft voldaan.
 
f) Ontbindingsrecht
Bij bestellingen via de Site heeft de Consument een wettelijk ontbindingsrecht.
 

Aanwijzingen voor ontbinding

De Consument heeft het recht om zijn aankoop binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te ontbinden. De uiterste dag van ontbinding is 14 dagen vanaf de dag waarop de Consument of een door de Consument aangewezen derde (met uitzondering van de vervoerder) de artikelen fysiek in bezit krijgt. Indien de Consument zijn ontbindingsrecht wil uitoefenen, dan dient de Consument MBCNL door middel van een verklaring (bijvoorbeeld per brief, mail of telefonisch) te informeren over zijn besluit om de aankoop te ontbinden. MBCNL adviseert de Consument om daarbij gebruik te maken van het voorbeeldformulier voor ontbinding, maar de Consument is daartoe niet verplicht. Dit voorbeeldformulier is op de Site te downloaden.
 
Het ontbindingsrecht kan ook worden uitgeoefend door het artikel samen met het retourformulier en retouretiket dat bij de zending is meegeleverd, binnen de termijn voor ontbinding aan MBCNL te zenden. Let op: een aparte verklaring tot ontbinding is dan nog steeds noodzakelijk. U dient deze dus bij te voegen. Om de afwikkeling van de retourzending te bespoedigen, dient de Consument ervoor te zorgen dat er geen retourzendingen van verschillende bestellingen in één pakket worden verpakt.
 
Contactgegevens voor de uitoefening van het ontbindingsrecht:
 
Mercedes-Benz Official Online Shop
Antwoordnummer 16616
4780 WS Moerdijk
Tel: +31 88-385 34 43
E-mail: MB_onlineshop@s-h.nl
Ma. - Vr. 09:00 - 17:00
 
 

De gevolgen van ontbinding

MBCNL vergoedt na ontbinding onverwijld en in ieder geval uiterlijk binnen 14 dagen na de dag waarop MBCNL van het besluit van de Consument tot ontbinding in kennis is gesteld, alle van de Consument ontvangen betalingen voor de levering van de desbetreffende artikelen, waaronder de standaard verzendkosten (met uitzondering van de door de Consument gekozen ander type zending dan de door MBCNL aangeboden standaardverzending). Deze restitutie wordt uitgevoerd via dezelfde betaalwijze die door de Consument is gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij nadrukkelijk anders met de Consument is overeengekomen. Er zijn geen kosten voor de Consument aan deze restitutie verbonden.
 
MBCNL kan de restitutie van betalingen opschorten totdat MBCNL de geretourneerde artikelen heeft terugontvangen of, in geval dit eerder is, totdat de Consument aan MBCNL een bewijs van retournering van de artikelen heeft verstrekt.
 
De Consument dient de artikelen onbeschadigd en in originele verpakking in elk geval uiterlijk 14 dagen na de dag waarop de ontbinding aan MBCNL kenbaar is gemaakt terug te sturen of bij MBCNL (zie contactgegevens) af te leveren. Geretourneerde artikelen dienen compleet, ongewassen en ongedragen te zijn, en alle productlabels dienen in tact te zijn.
 
Let op: Artikelen die via de Site zijn aangeschaft kunnen niet bij de Mercedes-Benz dealers worden geretourneerd, uitsluitend bij MBCNL. De kosten voor retournering van de artikelen zijn voor rekening van MBCNL wanneer de Consument gebruikmaakt van het voorgedrukte retouretiket dat bij de zending is meegeleverd. In andere gevallen zijn de rechtstreekse kosten voor het retourneren van de artikelen voor rekening van de Consument.
 
De Consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de artikelen, wanneer blijkt dat de artikelen anders zijn behandeld dan noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en het functioneren van de artikelen vast te stellen.
 

Uitsluiting van het ontbindingsrecht

Er bestaat geen recht op ontbinding in geval van overeenkomsten voor de levering van:

artikelen die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
verzegelde artikelen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of  hygiëne (bijvoorbeeld make-up) en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken of verwijderd; of
software waarvan de verzegeling na de levering is verbroken of verwijderd.

g) Retourbeleid 
Alle artikelen die op de Site door de Consument worden gekocht, kunnen gratis tot 14 dagen na ontvangst van de artikelen worden geretourneerd met uitzondering van de volgende artikelen: software, Dvd's, onderhoudsmiddelen en cosmetica. De artikelen die in de uitzonderingscategorie vallen mogen alleen geretourneerd worden in ongeopende verpakking. Voor alle artikelen die de Consument via de Site aanschaft geldt dat deze niet bij de Mercedes-Benz dealers kunnen worden geretourneerd en omgekeerd. Om de afwikkeling van de retourzending te bespoedigen, dient de Consument ervoor te zorgen dat er geen retourzendingen van verschillende bestellingen in één pakket worden verpakt.
 
De Consument dient de artikelen onbeschadigd, niet gebruikt en in originele verpakking (inclusief eventuele plastic hoes) in elk geval uiterlijk 14 dagen na de dag waarop de ontbinding aan MBCNL kenbaar is gemaakt terug te sturen of bij MBCNL (zie contactgegevens) af te leveren. Geretourneerde artikelen dienen compleet, ongewassen, ongedragen en niet gebruikt te zijn, en alle productlabels dienen in tact te zijn. Bij beschadiging of incomplete artikelen kan waardevermindering in rekening worden gebracht.
 

Gebrekkige artikelen retourneren

De Consument dient ontvangen artikelen onmiddellijk na ontvangst op gebreken te controleren. De Consument kan artikelen die gebreken vertonen of niet in overeenstemming zijn met zijn bestelling binnen 2 maanden na ontdekking van het gebrek retourneren. Acht MBCNL de aanspraak gegrond, dan wordt de koopsom en de verzendkosten aan de Consument gerestitueerd. Dit laat het wettelijke ontbindingsrecht van de Consument (Artikel 3 letter f) onverlet.
 

Het retourzendingsproces

Om gebrekkige artikelen te retourneren, dient de orderbevestiging en/of elke levering naast de artikelen die de Consument wenst te retourneren het volgende te bevatten:
  • Pakket dient te zijn voorzien van een retouretiket
  • Retourformulier
  • Retournummer (optioneel)

Met een volledig ingevuld retourformulier, inclusief retournummer, is MBCNL beter in staat om de Consument van dienst te zijn en de retourzending op een snelle en correcte manier af te handelen. Met een retournummer heeft de Consument inzicht in de status van zijn retournering. De Consument ontvangt een retouretiket bij de aflevering van de bestelling en/of kan deze via de Site downloaden. Kijk voor meer informatie op de Site bij verzending en retourneren.
 

Het retourzendingsproces: eenvoudig en gratis

Neem contact op met de Mercedes-Benz Official Online Shop Klantenservice via +31 088-385 34 43 (Ma. - Vr. 09:00 - 17:00, lokaal tarief, de tarieven voor mobiel bellen kunnen afwijken) of MB_onlineshop@s-h.nl voor een retournummer*.
  • Vul het retourformulier volledig in en voeg het toe aan het pakket.
  • Verpak de artikelen in een kartonnen doos. Maak indien, mogelijk gebruik van de originele doos. Voeg een kopie van de pakbon in het pakket.
  • Plak het retouretiket op het pakket en zorg ervoor, dat het retouretiket over het oude etiket is geplakt. Het etiket dient duidelijk zichtbaar te zijn.
  • Verzend het pakket naar onderstaand adres of geef het af bij een PostNL- of Kiala servicepunt. Bewaar het afgiftebewijs goed totdat u van MBCNL een bevestiging heeft ontvangen.
  • Na ontvangst van de retourzending door MBCNL duurt het ongeveer 5 - 10 werkdagen om de retourzending te verwerken. Houd hier a.u.b. rekening mee. 

Mercedes-Benz Official Online Shop
Antwoordnummer 16616
4780 WS Moerdijk
Tel: +31 88-385 34 43 (lokaal tarief, de tarieven voor mobiel bellen kunnen afwijken)
E-mail: MB_onlineshop@s-h.nl
Ma. - Vr. 09:00 - 17:00
 
*Belangrijk! De Consument is niet verplicht om een retournummer aan te vragen.
  

Ruilen

MBCNL beschikt niet over een ruilservice. Het is dus niet mogelijk om artikelen te ruilen voor een ander artikel, een andere kleur of een andere maat. De Consument dient hiervoor een nieuwe bestelling te plaatsen. Indien de Consument niet volledig tevreden is over zijn aankoop, dan kan hij, onder de voorwaarden van het ontbindingsrecht (Artikel 3 letter f), gebruik maken van het ontbindingsrecht.
 

Terugbetaling (restitutie)

Nadat MBCNL de geretourneerde gebrekkige artikelen heeft gecontroleerd en geïnspecteerd ontvangt de Consument per e-mail een kennisgeving van restitutie indien die plaatsvindt. MBCNL stort de koopsom van de geretourneerde artikelen terug op dezelfde rekening of creditcard die de Consument heeft gebruikt om de bestelling te plaatsen.
 
Het duurt ongeveer 2-5 werkdagen voordat de restitutie op de bankrekening van de Consument is bijgeschreven. Deze termijn hangt af van het beleid van de bank of betaaldienstverlener van de Consument. MBCNL restitueert alleen het volledige bedrag, indien de geretourneerde artikelen in dezelfde staat ontvangen zijn als waarin de Consument deze heeft ontvangen. Geretourneerde artikelen dienen compleet, ongewassen en ongedragen te zijn, en alle productlabels dienen in tact te zijn.
 
h) Promotiecodes
De Consument kan een promotiecode (kortingscode) invoeren op de winkelmandpagina en/of check-out pagina in het daarvoor aangegeven veld ‘Promotiecode’ en deze activeren door op ‘Toepassen’ te klikken. Promotiecodes hebben een vervaldatum. Alvorens de Consument een code invoert dient men de vervaldatum te controleren. Het is mogelijk dat een promotiecode niet geldig is in combinatie met een ‘sale’ artikel waarbij de totale korting meer dan een door MBCNL te bepalen maximum percentage van de oorspronkelijke prijs bedraagt.
 
Een promotiecode van MBCNL is uitsluitend eenmalig te gebruiken door een klant, per bestelling. Promotiecodes kunnen niet worden gecombineerd en hebben een geldigheidsduur. De promotiecode kan als betaling of deelbetaling in het winkelmandje worden ingewisseld.
 
i) Garantie en Aansprakelijkheid
Op alle artikelen zijn de wettelijke garantierechten van toepassing waarop in voorkomende gevallen een beroep kan worden gedaan, onverminderd het recht van de Consument op ontbinding.
 
MBCNL is slechts aansprakelijk voor verlies, schade of ander nadeel als gevolg van overlijden, lichamelijk letsel of ziekte, of verlies als gevolg van een tekortkoming van een van haar essentiële contractuele verplichtingen (een contractuele verplichting waarvan de nakoming essentieel is voor de behoorlijke uitvoering van de overeenkomst, waarop de Consument mag vertrouwen bij het aangaan van de overeenkomst). Indien MBCNL aansprakelijk is, dan blijft de aansprakelijkheid beperkt tot de directe schade die normaliter verwacht kan worden. De Consument erkent en aanvaardt uitdrukkelijk dat MBCNL niet aansprakelijk is voor verdere schade of verlies, waaronder indirecte schade of gevolgschade.
 
Indien MBCNL opzettelijk een gebrek heeft verzwegen of opzettelijk verkeerde mededelingen heeft gedaan over de aard van de goederen, gelden bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen niet. Dit geldt ook voor vorderingen van de Consument op grond van de wettelijke bepalingen inzake productaansprakelijkheid.
 

Artikel 4. Overige 

a) Contactgegevens
 Mercedes-Benz Official Online Shop
Antwoordnummer 16616
4780 WS Moerdijk
Nederland
 
Telefoonnummer: +31 088-385 34 43. Klantenservice van maandag tot en met vrijdag 09:00 - 17:00 uur.
 
E-mailadres: MB_onlineshop@s-h.nl
 
b) Wijziging van de algemene voorwaarden
MBCNL behoudt zich het recht voor, naar eigen goedkeuren, deze Voorwaarden en/of de andere voorwaarden van de Site op ieder gewenst moment, gedeeltelijk of geheel te wijzigen en/of delen toe te voegen of te verwijderen. MBCNL kan de Consument limieten opleggen op bepaalde features en diensten van de Site, of de toegang tot de Site of onderdelen op de Site ontzeggen, zonder aankondiging of aansprakelijkheid. De gewijzigde voorwaarden worden op de Site door MBCNL geplaatst. De Consument wordt geadviseerd om regelmatig te controleren of de voorwaarden zijn gewijzigd.
 
c) Rechtskeuze en bevoegdheid
Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tussen MBCNL en de Consument, is het Nederlands recht is van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken). Ten aanzien van het rechtsgebied gelden de wettelijke bepalingen. Geschillen tussen MBCNL en een Consument moeten ter beoordeling worden voorgelegd aan een Nederlandse rechter. Heeft u klachten? Neem dan eerst contact op met de klantenservice van MBCNL (zie contactgegevens hierboven).